🔥 [MỚI NHẤT] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ PHÁT HÀNH ĐỀ THAM KHẢO CHO MÔN TIẾNG ANH TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024!!

🔥 [MỚI NHẤT] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ PHÁT HÀNH ĐỀ THAM KHẢO CHO MÔN TIẾNG ANH TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024!!

Sáng ngày 22/03/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2024. Dưới đây là đề thi minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 tham khảo dành cho bạn đọc.

Đề minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2024

Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 1
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 1
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 2
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 2
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 3
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 3
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 4
Đề minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 trang 4

Đáp án đề minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2024

1. D 2. A 3. B 4. A 5. C 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B
11. B 12. C 13. A 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. B 20. D
21. B 22. A 23. B 24. D 25. C 26. D 27. C 28. C 29. A 30. D
31. B 32. C 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. B 42. B 43. D 44. A 45. C 46. ​​A 47. C 48. D 49. A 50. B

Đáp án đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT quốc gia 2024

Trả lời